Regulamin oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§1 Założenia ogólne
§2 Zasady szkolnego systemu oceniania
§3 Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania uczniów
§4 Warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce
§5 Procedury przekazywania informacji o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
§6 Egzamin klasyfikacyjny
§7 Warunki promowania
§8 Egzamin poprawkowy
§9 Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
§10 Warunki i tryb poprawiania ocen ustalonych niezgodnie z przepisami prawa
§11 Ocenianie zachowania uczniów klas IV - VI
§12 Przedmiotowy system oceniania
§13 Modyfikowanie WSO