Nabór personelu

logo unia

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - NAUCZYCIEL

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce

ul. Darłowska 18

76-270 Ustka

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY NAUCZYCIEL - JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Umowa realizowana w ramach projektuRozwińmy Żagle Szans! - podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka”, numer projektu RPPM.03.02.01-22-0160/15, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 03.Edukacja, Działanie: 03.02 Edukacja ogólna, Poddziałanie: 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej.

1. Stanowisko: nauczyciel

2. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce

3. okres zatrudnienia: 01.12.2016 - 30.06.2017

4. podstawa zatrudnienia: umowa na czas określony na podstawie KP, w wymiarze 12/18 etatu

Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym
- zaangażowanie, sumienność, odpowiedzialność

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela

Wymagane dokumenty:
1.życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
2.list motywacyjny ,
3.kwestionariusz osobowy, do pobrania poniżej,
4.kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,;
5.kserokopie świadectw,

6. oświadczenie o niekaralności, zdolności do czynności prawnych, posiadaniu pełni praw publicznych oraz o posiadanym obywatelstwie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 

Termin i miejsce składania dokumentów - Dokumenty można składać listownie do dnia 22 listopada 2016r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do szkoły) na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce ul. Darłowska 18,76-270 Ustka lub osobiście w sekretariacie szkoły.

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU

KWESTIONARIUSZ