Aktualności

Wpłaty na ubezpieczenie należy dokonać

do dnia 22-09-2017 (piątek) w kwocie:

54 zł (pierwsze dziecko)

27 zł (drugie dziecko)

0 zł (kolejne dziecko)

Tak samo klasa sportowa

 


Proszę o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców w kwocie:

25 zł (pierwsze dziecko) 15 zł (kolejne dziecko)

Wpłat za ubezpieczenie i Radę Rodziców można dokonać w kasie szkoły lub na nr konta:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce

03 9315 0004 0000 7780 2000 0010

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka i klasa z dopiskiem czego dotyczy wpłata


Zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży
w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce

Firma ubezpieczająca:

GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

ul. Wołowska 22A

02-6756 Warszawa

pośrednik:

Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe

Natalia Lewandowska

76-270 Ustka ul. 9-Marca 2

tel: 59 814 88 06

Warunki ubezpieczenia:

suma ubezpieczenia: 12 000 zł

Zakres podstawowy:

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego - 100% sumy ubezpieczenia; dodatkowo 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci na terenie szkoły;
 • zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych (tj. protezy i inne przedmioty ortopedyczne) do wysokości 20% sumy ubezpieczenia;
 • zasiłek z tytułu niezdolności do nauki spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem w wysokości 2% sumy ubezpieczenia;
 • świadczenie z tytułu korepetycji: 100 zł za każde 7 dni szkolnych nieobecności w szkole (płatne maksymalnie za 35 dni szkolnych);
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - jednorazowe świadczenie w wysokości 5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%;
 • jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady: 200 zł

Zakres dodatkowy:

 • koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku - 10% sumy ubezpieczenia
 • świadczenie szpitalne - 20 zł za dzień, nie więcej niż 1800 zł
 • świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego - 50% sumy ubezpieczenia
 • świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - 3000 zł