ROZWIŃMY ŻAGLE SZANS

SZANOWNI RODZICE,

W II półroczu roku szkolnego 2016/17 dla klas szóstych realizowane są zajęcia z doradztwa zawodowego

  1. 1)2h zajęć grupowych (2x45 minut)
  2. 2)1h (45 ,minut) na osobę/ doradztwo indywidualne – tworzenie Indywidualnego Planu Kariery

WAŻNE! Spotkania indywidualne odbywać się będą codziennie (od poniedziałku do piątku).

Dzieci czekające na spotkanie z doradcą, po lekcjach zostają w świetlicy szkolnej.

Celem doradztwa zawodowego w klasach szóstych jest rozpoznanie indywidualnych zasobów ucznia, tj.:

  • mocnych stron,
  • uzdolnień,
  • zainteresowań i predyspozycji zawodowych,

         szkół, ścieżki kształcenia).

logo unia

Rozwińmy żagle szans! - podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kpt Leonida Teligi w Ustce  ogłasza rekrutację uczestników projektu

Rozwińmy żagle szans! - podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka, numer projektu RPPM.03.02.01-22-0160/15

W ramach Działania 03.02.Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

w dniach od 14.11.2016 do 18.11.2016.

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas 1-6 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kpt Leonida Teligi w Ustce .

Rekrutację prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas, oraz szkolni koordynatorzy projektu. Szczegóły w Regulaminie Projektu.

(dokumentacja Projektu będzie dostępna na stronie www szkoły, u wychowawców lub w sekretariacie)

Ustka, 14.11.2016

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

REGULAMIN PROJEKTU

logo unia

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - NAUCZYCIEL

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce

ul. Darłowska 18

76-270 Ustka

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY NAUCZYCIEL - JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Umowa realizowana w ramach projektuRozwińmy Żagle Szans! - podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka”, numer projektu RPPM.03.02.01-22-0160/15, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 03.Edukacja, Działanie: 03.02 Edukacja ogólna, Poddziałanie: 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej.

1. Stanowisko: nauczyciel

2. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce

3. okres zatrudnienia: 01.12.2016 - 30.06.2017

4. podstawa zatrudnienia: umowa na czas określony na podstawie KP, w wymiarze 12/18 etatu

Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym
- zaangażowanie, sumienność, odpowiedzialność

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela

Wymagane dokumenty:
1.życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
2.list motywacyjny ,
3.kwestionariusz osobowy, do pobrania poniżej,
4.kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,;
5.kserokopie świadectw,

6. oświadczenie o niekaralności, zdolności do czynności prawnych, posiadaniu pełni praw publicznych oraz o posiadanym obywatelstwie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 

Termin i miejsce składania dokumentów - Dokumenty można składać listownie do dnia 22 listopada 2016r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do szkoły) na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce ul. Darłowska 18,76-270 Ustka lub osobiście w sekretariacie szkoły.

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU

KWESTIONARIUSZ