Ważne

Wpłaty na ubezpieczenie należy dokonać

do dnia 22-09-2017 (piątek) w kwocie:

54 zł (pierwsze dziecko)

27 zł (drugie dziecko)

0 zł (kolejne dziecko)

Tak samo klasa sportowa

 


Proszę o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców w kwocie:

25 zł (pierwsze dziecko) 15 zł (kolejne dziecko)

Wpłat za ubezpieczenie i Radę Rodziców można dokonać w kasie szkoły lub na nr konta:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce

03 9315 0004 0000 7780 2000 0010

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka i klasa z dopiskiem czego dotyczy wpłata


Zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży
w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce

Firma ubezpieczająca:

GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

ul. Wołowska 22A

02-6756 Warszawa

pośrednik:

Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe

Natalia Lewandowska

76-270 Ustka ul. 9-Marca 2

tel: 59 814 88 06

Warunki ubezpieczenia:

suma ubezpieczenia: 12 000 zł

Zakres podstawowy:

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego - 100% sumy ubezpieczenia; dodatkowo 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci na terenie szkoły;
 • zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych (tj. protezy i inne przedmioty ortopedyczne) do wysokości 20% sumy ubezpieczenia;
 • zasiłek z tytułu niezdolności do nauki spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem w wysokości 2% sumy ubezpieczenia;
 • świadczenie z tytułu korepetycji: 100 zł za każde 7 dni szkolnych nieobecności w szkole (płatne maksymalnie za 35 dni szkolnych);
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - jednorazowe świadczenie w wysokości 5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%;
 • jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady: 200 zł

Zakres dodatkowy:

 • koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku - 10% sumy ubezpieczenia
 • świadczenie szpitalne - 20 zł za dzień, nie więcej niż 1800 zł
 • świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego - 50% sumy ubezpieczenia
 • świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - 3000 zł

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZAKRESIE WYMAGANIA 2.5

„KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW”

w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce przeprowadzono ewaluację wewnętrzną w zakresie wymagania 2.5 Kształtuje się postawy uczniów zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. oraz planem pracy szkoły.

Przedmiotem ewaluacji był przebieg pracy wychowawczej i opiekuńczej w zakresie kształtowania postaw uczniów. Badanie miało na celu upowszechnianie wśród uczniów i rodziców działań szkoły służących kształtowaniu właściwych postaw, ocenę skuteczności działań wychowawczych w zakresie respektowania pożądanych norm i zasad społecznych, sprawdzenie działań wychowawczych podejmowanych w szkole z oczekiwaniami i potrzebami uczniów, zebranie informacji, w jakim stopniu uczniowie uczestniczą we współtworzeniu i modyfikowaniu działań wychowawczych wpływających na kształt pożądanych postaw uczniów.

Zastosowano następujące narzędzia badawcze: analizę dokumentacji szkolnej, obserwację zachowań uczniów, ankiety skierowane do uczniów, rodziców i wychowawców.

Badanie zostało przeprowadzone w maju 2017 r. Ankietowani byli rodzice (147) i uczniowie klas III, IV i V (136) oraz wychowawcy klas (20). Zespół ewaluacyjny opracował wyniki w czerwcu 2017 r. i zapoznał z nimi radę pedagogiczna 29 sierpnia 2017 r. Ponadto szczegółowej analizy wyników ewaluacji dokonano w ramach pracy zespołów samokształceniowych wychowawców i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Na podstawie ankiet, dokumentacji szkolnej oraz obserwacji zachowań uczniów zespół ewaluacyjny sprecyzował mocne i słabe strony szkoły w zakresie kształtowania postaw uczniów oraz rekomendacje na rok szkolny 2017/2018.

MOCNE STRONY SZKOŁY:

 • Rodzice są partnerami w szkole, aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, wspierają wychowawców w pracy nad kształtowaniem postaw uczniów.
 • Rodzice są systematycznie, stosownie do sytuacji, informowani o zachowaniu dzieci (98%).
 • Rodzice zostali zapoznani przez wychowawców z planem pracy wychowawczej (100%) i mają możliwość zgłoszenia swoich propozycji do planu pracy wychowawcy klasowego (92%).
 • Postawy dzieci promowane przez szkołę są zgodne z oczekiwaniami wychowawczymi rodziców (99%).
 • Według rodziców szkoła zauważa problemy wychowawcze uczniów (91%)
 • Działania wychowawcze podejmowane przez szkołę są spójne (95%). Rodzice wspierają starania nauczycieli (100%).
 • Nauczyciele, pedagog, psycholog na bieżąco rozwiązują problemy wychowawcze uczniów, kształtują wzorce pozytywnych zachowań. (85%)
 • Nauczyciele, kształtując postawy uczniów, współpracują z rodzicami, pedagogiem, psychologiem oraz licznymi instytucjami.
 • Tematyka dotycząca właściwych postaw uczniów jest poruszana systematycznie podczas lekcji i zajęć dodatkowych przez wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa i pozostałych pracowników szkoły (90%).
 • Nauczyciele na bieżąco dokonują diagnozy zachowań uczniów i w razie potrzeby modyfikują podejmowane działania wychowawcze (100%).
 • Nauczyciele, na podstawie diagnozy potrzeb dzieci, podejmują wiele działań upowszechniających właściwe postawy uczniów, np.:
  • Apele upamiętniające ważne rocznice, święta narodowe, uroczystości szkolne, klasowe
  • Konkursy, zawody sportowe
  • Akcje profilaktyczne, charytatywne, ekologiczne,
  • Programy unijne, profilaktyczne,
  • Wycieczki, rajdy, wyjścia do kina, teatru, muzeum
  • Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności i zainteresowania oraz wyrównujące szanse edukacyjne uczniów
  • Działalność Parlamentu Uczniowskiego
  • Współpraca z pedagogiem, psychologiem, instytucjami wspierającymi rozwój dziecka
  • Pogadanki na temat właściwego zachowania.
 • Uczniowie wiedzą, jakich postaw oczekuje się od nich w szkole (100%), zgadzają się z nimi (98%) i starają się je wdrażać (95%).
 • Uczniowie są traktowani podmiotowo, mają wpływ na różne działania wychowawcze podejmowane przez szkołę (80%).
 • Bardzo liczny udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych (około 85%) to efekt ich zaangażowania i rzetelnej pracy nauczycieli, umiejętnie motywujących uczniów do podejmowania dodatkowych wyzwań.
 • Dużą grupę uczniów cechuje systematyczność w nauce (80%) chęć rozwijania swoich zdolności i zainteresowań (80%), aktywny udział w życiu szkoły (82%), co przekłada się na wysokie wyniki nauczania – 54% uczniów klas IV – VI uzyskało promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej, 41% uczniów klas I – III wyróżnia się w nauce i zachowaniu.
 • Uczniowie potrafią dostrzec swoje mocne i słabe strony, wyciągają wnioski ze swojego zachowania.

Są koleżeńscy, pomocni, lubią swoich rówieśników (87%).

SŁABE STRONY SZKOŁY:

 • W opinii uczniów (32%) szkoła nie zawsze zauważa ich problemy, jednak nie precyzują, czego one dotyczą.
 • Część uczniów nie bierze udziału w tworzeniu kontraktu klasowego (32%).
 • Wśród uczniów zdarzają się zachowania agresywne, jest to głównie agresja słowna (54%) oraz popychanie (15%) i bójki (11%).
 • Według nauczycieli nieliczna grupa rodziców nie stosuje konsekwentnie wypracowanych wspólnie ze szkołą zasad postępowania z dzieckiem.

REKOMENDACJE:

 1. Kontynuować spójną pracę wychowawczą nauczycieli, rodziców, pozostałych pracowników szkoły oraz instytucji wspierających rozwój dziecka.
 2. W dalszym ciągu motywować uczniów do systematycznej pracy, rozwijania zainteresowań i zdolności, udziału w konkursach i zawodach sportowych.
 3. Nadal promować sukcesy uczniów na stronie internetowej szkoły, na zebraniach z rodzicami, apelach podsumowujących działalność pozalekcyjna, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 4. Pedagog szkolny wspólnie z wychowawcami omówi w klasach wyniki ankiety dla ucznia.
 5. Wszyscy wychowawcy klas wspólnie z uczniami stworzą kontrakty klasowe.
 6. Wychowawcy klas w planach pracy wychowawcy klasowego uwzględnią działania zmierzające do niwelowania zjawiska agresji słownej wśród uczniów i będą je realizować we współpracy z pedagogiem, psychologiem oraz pozostałymi nauczycielami i pracownikami szkoły, a także rodzicami uczniów.