Ważne

Wpłaty na ubezpieczenie należy dokonać

do dnia 21-09-2018 (piątek) w kwocie:

45 zł (każde dziecko)

Tak samo klasa sportowa


Proszę o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców w kwocie:

25 zł (pierwsze dziecko) 15 zł (kolejne dziecko)

Wpłat za ubezpieczenie i Radę Rodziców można dokonać w kasie szkoły lub na nr konta:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce

03 9315 0004 0000 7780 2000 0010

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka i klasa z dopiskiem czego dotyczy wpłata


Zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży
w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

COMPENSA TU S.A VIG

DLA DZIECI: SZKOŁA

ROK SZKOLNY 2018/20119

Zwrot kosztów korepetycji – do 400 zł

Brak dopłaty za wyczynowe uprawianie sportu

Nie ma zwyżki w składce za sporty

Szybka likwidacja szkód

Św.iadczenia – opis Wysokość świadczeń
Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru 30 000 zł
Trwały uszczerbek w wyniku aktów sabotażu i terroru 30 000 zł

Śmierć w nieszczęśliwym wypadku (NNW) oraz zawału serca, udaru mózgu, ataku epilepsji, omdlenia i samobójstwa.

20 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu w nieszczęśliwym wypadku (NNW) oraz zawału serca, udaru mózgu, ataku epilepsji, omdlenia i samobójstwa – wypłata za każdy 1%

20 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru 27 000 zł

Następstwo wypadku nie powodujące trwałego uszczerbku na zdrowiu – „zadośćuczynienie”

300 zł

Oparzenia i odmrożenia W zakresie – w zależności od rodzaju obrażeń
Złamanie zęba stałego W zakresie – w zależności od rodzaju obrażeń

Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta oraz pokąsania przez owady

Świadczenie jednorazowe: 200 zł

Zwrot kosztów leczenia powypadkowego

-do 40% sumy

do 8.000 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznej powypadkowej - do 40% sumy

do 8.000 zł

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (np. ortezy, stabilizatory, soczewki, itp.) - do 40% sumy

do 8.000 zł

Świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania, w tym sepsy

1.000 zł

Dzienne świadczenie szpitalne na skutek nieszczęśliwego wypadku za 1 dzień

(pobyt min. 2 dni w szpitalu)

35 zł

Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki 10 zł za dzień
Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych

do 1.000 zł

(max. 200 zł za 1 ząb, nie więcej niż 1.000 zł za wszystkie)

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych

do 10.000 zł

Świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

1.500 zł

SKŁADKA ROCZNA OD 1 OSOBY

45 zł

            OPIS ŚWIADCZEŃ

I.   Nieszczęśliwy wypadek

Compensa TU S.A. VIG jako nieszczęśliwy wypadek uznaje: następstwo nieszczęśliwego wypadku, zawał serca, udar mózgu, atak epilepsji, omdlenie o nieustalonej przyczynie, samobójstwo (usiłowanie i popełnienie).

W przypadku, gdy nastąpiła śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, nastąpi wypłata świadczenia w wysokości 150% sumy ubezpieczenia.

Zakres terytorialny: cały świat.

Czas ochrony: 24 godziny/doba, 7 dni w tygodniu.

II.   Sport

Ochroną ubezpieczeniowa objęte są wypadki powstałe podczas: zajęć wychowania fizycznego, zajęć SKS, zawodów szkolnych i międzyszkolnych, amatorskiego (niezarobkowego) uprawiania sportu w pozaszkolnych klubach, związkach i innych organizacjach sportowych, uprawiania sportów walki w postaci: karate, judo, capoeira, jujitsu, taekwondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido.

III.   Koszty leczenia

Świadczenie „Koszty leczenia powypadkowego” obejmuje poniesione na terenie RP wydatki z tytułu: udzielenia pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej, wizyt i honorariów lekarskich, pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych (za wyjątkiem operacji plastycznych), nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, niezbędnego przewozu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala lub ambulatorium, zaleconej przez lekarza odbudowy zębów stałych.

IV.   Koszty rehabilitacji

Świadczenie „Koszty rehabilitacji” obejmuje niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty konsultacji lekarzy rehabilitantów lub zabiegów rehabilitacyjnych poniesione w związku z rehabilitacją stanowiącą integralną część leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Rehabilitacja musi być prowadzona na zlecenie i pod kontrolą lekarza.

V.   Koszty operacji plastycznej

Świadczenie „Koszty operacji plastycznej” obejmuje wydatki z tytułu zleconej przez lekarza i przeprowadzonej na terytorium RP operacji plastycznej w celu zmniejszenia oszpeceń, okaleczeń lub deformacji powierzchni ciała Ubezpieczonego powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku.

VI.   Poważne zachorowania

Są to zdiagnozowane po raz pierwszy u Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia: anemia aplastyczna, choroba tropikalna, guz mózgu, mocznica, nowotwór złośliwy, paraliż, poliomielitis, sepsa, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, zawał serca.

VII.   Pobyt w szpitalu w następstwie wypadku

Przyczyna pobytu w szpitalu: nieszczęśliwy wypadek

Okres pobytu w szpitalu: minimum 2 dni

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZAKRESIE WYMAGANIA 2.5

„KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW”

w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce przeprowadzono ewaluację wewnętrzną w zakresie wymagania 2.5 Kształtuje się postawy uczniów zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. oraz planem pracy szkoły.

Przedmiotem ewaluacji był przebieg pracy wychowawczej i opiekuńczej w zakresie kształtowania postaw uczniów. Badanie miało na celu upowszechnianie wśród uczniów i rodziców działań szkoły służących kształtowaniu właściwych postaw, ocenę skuteczności działań wychowawczych w zakresie respektowania pożądanych norm i zasad społecznych, sprawdzenie działań wychowawczych podejmowanych w szkole z oczekiwaniami i potrzebami uczniów, zebranie informacji, w jakim stopniu uczniowie uczestniczą we współtworzeniu i modyfikowaniu działań wychowawczych wpływających na kształt pożądanych postaw uczniów.

Zastosowano następujące narzędzia badawcze: analizę dokumentacji szkolnej, obserwację zachowań uczniów, ankiety skierowane do uczniów, rodziców i wychowawców.

Badanie zostało przeprowadzone w maju 2017 r. Ankietowani byli rodzice (147) i uczniowie klas III, IV i V (136) oraz wychowawcy klas (20). Zespół ewaluacyjny opracował wyniki w czerwcu 2017 r. i zapoznał z nimi radę pedagogiczna 29 sierpnia 2017 r. Ponadto szczegółowej analizy wyników ewaluacji dokonano w ramach pracy zespołów samokształceniowych wychowawców i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Na podstawie ankiet, dokumentacji szkolnej oraz obserwacji zachowań uczniów zespół ewaluacyjny sprecyzował mocne i słabe strony szkoły w zakresie kształtowania postaw uczniów oraz rekomendacje na rok szkolny 2017/2018.

MOCNE STRONY SZKOŁY:

 • Rodzice są partnerami w szkole, aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, wspierają wychowawców w pracy nad kształtowaniem postaw uczniów.
 • Rodzice są systematycznie, stosownie do sytuacji, informowani o zachowaniu dzieci (98%).
 • Rodzice zostali zapoznani przez wychowawców z planem pracy wychowawczej (100%) i mają możliwość zgłoszenia swoich propozycji do planu pracy wychowawcy klasowego (92%).
 • Postawy dzieci promowane przez szkołę są zgodne z oczekiwaniami wychowawczymi rodziców (99%).
 • Według rodziców szkoła zauważa problemy wychowawcze uczniów (91%)
 • Działania wychowawcze podejmowane przez szkołę są spójne (95%). Rodzice wspierają starania nauczycieli (100%).
 • Nauczyciele, pedagog, psycholog na bieżąco rozwiązują problemy wychowawcze uczniów, kształtują wzorce pozytywnych zachowań. (85%)
 • Nauczyciele, kształtując postawy uczniów, współpracują z rodzicami, pedagogiem, psychologiem oraz licznymi instytucjami.
 • Tematyka dotycząca właściwych postaw uczniów jest poruszana systematycznie podczas lekcji i zajęć dodatkowych przez wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa i pozostałych pracowników szkoły (90%).
 • Nauczyciele na bieżąco dokonują diagnozy zachowań uczniów i w razie potrzeby modyfikują podejmowane działania wychowawcze (100%).
 • Nauczyciele, na podstawie diagnozy potrzeb dzieci, podejmują wiele działań upowszechniających właściwe postawy uczniów, np.:
  • Apele upamiętniające ważne rocznice, święta narodowe, uroczystości szkolne, klasowe
  • Konkursy, zawody sportowe
  • Akcje profilaktyczne, charytatywne, ekologiczne,
  • Programy unijne, profilaktyczne,
  • Wycieczki, rajdy, wyjścia do kina, teatru, muzeum
  • Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności i zainteresowania oraz wyrównujące szanse edukacyjne uczniów
  • Działalność Parlamentu Uczniowskiego
  • Współpraca z pedagogiem, psychologiem, instytucjami wspierającymi rozwój dziecka
  • Pogadanki na temat właściwego zachowania.
 • Uczniowie wiedzą, jakich postaw oczekuje się od nich w szkole (100%), zgadzają się z nimi (98%) i starają się je wdrażać (95%).
 • Uczniowie są traktowani podmiotowo, mają wpływ na różne działania wychowawcze podejmowane przez szkołę (80%).
 • Bardzo liczny udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych (około 85%) to efekt ich zaangażowania i rzetelnej pracy nauczycieli, umiejętnie motywujących uczniów do podejmowania dodatkowych wyzwań.
 • Dużą grupę uczniów cechuje systematyczność w nauce (80%) chęć rozwijania swoich zdolności i zainteresowań (80%), aktywny udział w życiu szkoły (82%), co przekłada się na wysokie wyniki nauczania – 54% uczniów klas IV – VI uzyskało promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej, 41% uczniów klas I – III wyróżnia się w nauce i zachowaniu.
 • Uczniowie potrafią dostrzec swoje mocne i słabe strony, wyciągają wnioski ze swojego zachowania.

Są koleżeńscy, pomocni, lubią swoich rówieśników (87%).

SŁABE STRONY SZKOŁY:

 • W opinii uczniów (32%) szkoła nie zawsze zauważa ich problemy, jednak nie precyzują, czego one dotyczą.
 • Część uczniów nie bierze udziału w tworzeniu kontraktu klasowego (32%).
 • Wśród uczniów zdarzają się zachowania agresywne, jest to głównie agresja słowna (54%) oraz popychanie (15%) i bójki (11%).
 • Według nauczycieli nieliczna grupa rodziców nie stosuje konsekwentnie wypracowanych wspólnie ze szkołą zasad postępowania z dzieckiem.

REKOMENDACJE:

 1. Kontynuować spójną pracę wychowawczą nauczycieli, rodziców, pozostałych pracowników szkoły oraz instytucji wspierających rozwój dziecka.
 2. W dalszym ciągu motywować uczniów do systematycznej pracy, rozwijania zainteresowań i zdolności, udziału w konkursach i zawodach sportowych.
 3. Nadal promować sukcesy uczniów na stronie internetowej szkoły, na zebraniach z rodzicami, apelach podsumowujących działalność pozalekcyjna, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 4. Pedagog szkolny wspólnie z wychowawcami omówi w klasach wyniki ankiety dla ucznia.
 5. Wszyscy wychowawcy klas wspólnie z uczniami stworzą kontrakty klasowe.
 6. Wychowawcy klas w planach pracy wychowawcy klasowego uwzględnią działania zmierzające do niwelowania zjawiska agresji słownej wśród uczniów i będą je realizować we współpracy z pedagogiem, psychologiem oraz pozostałymi nauczycielami i pracownikami szkoły, a także rodzicami uczniów.