Kadra

NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI

 • Beata ARCIMOWICZ - mgr matematyki, przewodnicząca Zespołu Matematyków, twórca sukcesów uczniowskich w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich: Kangur, Liga Matematyczna, Alfik.
 • Wojciech BEYGA - mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i wychowania fizycznego. Opiekun SKS, organizator Miejskiej Olimpiady Młodzieży.
 • Iwona BŁĄDKOWSKA - mgr matematyki, studia podyplomowe Fizyka z astronomią, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe Technika i informatyka.
 • Joanna BORKOWSKA - mgr geografii, studia podyplomowe z przyrody. Przewodnicząca Zespołu Nauczycieli przyrody, fizyki, chemii, biologii i informatyki. Propaguje wiedzę ekologiczną, regionalną, europejską poprzez udział w konkursach i akcjach: Sprzątanie Świata, My i las, Europa w szkole. 
 • Krzysztof BORYSIEWICZ -mgr historii - dyplom ukończenia studiów Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia podyplomowe - Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe. Kurs kwalifikacyjny "Wychowanie do życia w rodzinie" oraz kurs kwalifikacyjnego z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 
 • Małgorzata BRATASZ -mgr ekonomii, studia podyplomowe informatyka z przygotowaniem pedagogicznym.
 • Lidia FOKSIŃSKA - mgr nauczania początkowego. Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.
 • Małgorzata GIERSZEWSKA - mgr psychologii, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Studia podyplomowe - Psychoprofilaktyka w Edukacji i Placówkach Oświatowo-Wychowawczych.
 • Dorota GRZEŚ - mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe - język angielski w nauczaniu zintegrowanym, licencjat z filologii angielskiej, Roczne Studium Bibliotekarskie. W roku szkolnym 2005/2006 zdobyła tytuł "Nauczyciela z klasą". Opiekun Parlamentu Uczniowskiego.
 • Monika HOLAK - mgr filologii polskiej, studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Przewodnicząca Szkolnego Zespołu Wychowawców klas IV-VIII. Realizator innowacji pedagogicznej "Zabawy z ortografią".
 • Luba HYŃKO - mgr muzyki, studia podyplomowe ze sztuki. "Odkrywca" młodych talentów muzycznych i plastycznych. Uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w konkursach plastycznych: regionalnych, ogólnopolskich.
 • Anna JASKULSKA - mgr pedagogiki, licencjat, z Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkonej, kurs kwalifikacyjnego z surdopedagogiki. Opiekun Koła Żywego Słowa. Współautorka szkolnych, miejskich i środowiskowych uroczystości. Koordynator do spraw bezpieczeństwa. Realizatorka innowacji "Odkrywam. Czuję...Wyrażam PRZYGODA Z PANIĄ DRAMĄ"
 • Teresa KAMIŃSKA - mgr biologii, studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.
 • Danuta KOŁACZEK - mgr rekreacji ruchowej, kurs z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Opiekun SKS. Uczniowie odnoszą sukcesy w Miejskiej Olimpiadzie Młodzieży, Czwartkach Lekkoatletycznych, mitingach.
 • Elżbieta KOMOROWSKA - mgr filologii polskiej, nauczyciel dyplomowany, menedżer oświaty, Lider oświaty gminnej, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
 • Kamila KOMOROWSKA - mgr dziennikarstwa i komunikacji społecznej , licencjat filologia angielska.
 • Krystyna KOZŁOWSKA - mgr filologii polskiej, egzaminator Państwowej Komisji Egzaminacyjnej; studia podyplomowe z bibliotekarstwa z informatyką naukową. Współautorka Encyklopedii Szkoły. Krzewi kulturę i poprawność językową w konkursie "Corrida Ortograficzna".
 • Aurelia MAJCHRZAK - mgr edukacji wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z bibliotekarstwa z informatyką naukową, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs z zakresu gimnastyki korekcyjnej, opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności.
 • Marta MALINOWSKA - mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe - edukacja wczesnoszkolna. Opiekun koła umuzykalniającego. Realizatorka innowacji pedagogicznej pn. "Ustka i jej okolice, wędrówki i spotkania". Współautorka Konkursu Matematycznego dla klas I-III "Liczyrzepka".
 • Lilla MARCINIAK - mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe z plastyki, techniki, informatyki, kurs z gimnastyki korekcyjnej. Opiekun koła plastycznego, koordynator wychowania komunikacyjnego. 
 • Magdalena MASŁOWSKA - mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe Formy taneczno - gimnastyczne i aerobik, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, protokolant szkolny.
 • Elżbieta MORALEWICZ - mgr filologii polskiej; studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika, Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie, Informatyka w nauczaniu, Egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Rzecznik prasowy Szkoły.
 • Ewelina PIETRZYK - mgr filologii angielskiej, studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą. Zaangażowana w edukację językową i europejską. Jej uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w ogólnopolskich konkursach języka angielskiego, koordynator programu Erasmus+, przewodnicząca Szkolnego Zespołu Nauczycieli Języka Angielskiego.
 • Stefania SALACHNA - mgr pedagogiki, wdraża nowatorskie i innowacyjne metody pracy, krzewi kulturę regionalną, szkolny dekorator.
 • Iwona SIEMASZKO-KASZUBA - mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe z logopedii, kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej. Współautorka szkolnych i środowiskowych uroczystości, uczniowie zdobywają sukcesy w konkursach i przeglądach artystycznych. Przewodnicząca Szkolnego Zespołu Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej.
 • Ewa SPICZAK-BRZEZIŃSKA - mgr filologii polskiej, studia podyplomowe z historii, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Egzaminator Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Współautorka Encyklopedii Szkoły. Przewodnicząca Zespołu Humanistów.
 • Arnold SZCZUCKI - mgr filologii germańskiej, mgr filologii rosyjskiej, studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Uprawnienia do prowadzenia zajęć pierwszej pomocy w ramach edukacji dla bezpieczeństwa.
 • Jadwiga SZEWCZYK - mgr nauczania początkowego,studia podyplomowe - język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Licencjat filologii angielskiej. Autorka i realizatorka Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego dla klas trzecich.
 • Anna SZYDLOCH - mgr chemii; studia I-go stopnia chemia z fizyką; studia podyplomowe- oligofrenopedagogika.
 • Monika SZYDLOCH- mgr filologii polskiej; studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika, Geografia i ochrona środowiska, Bibliotekoznawstwo, Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; kurs kwalifikacyjny – Oligofrenopedagogika.
 • Maciej TROCZYŃSKI - mgr wychowania fizycznego, trener II klasy z piłki siatkowej, opiekun SKS, organizator Miejskiej i Powiatowej Olimpiady Młodzieży.
 • Artur WDOWIAREK - mgr wychowania fizycznego.
 • Janusz WERRA - mgr wychowania muzycznego, studia podyplomowe wychowanie fizyczne. Twórca ogólnopolskich i międzynarodowych sukcesów wokalnych, animator życia kulturalnego i sportowego w szkole.
 • Mirosława WRÓBEL - BARCZYŃSKA - mgr pedagogiki, kurs kwalifikacyjny z surdopedagogiki, opiekun Koła Plastycznego. Realizatorka Ogólnopolskiego Programu "Czytające szkoły". Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach plastycznych, ogólnopolskich, regionalnych i środowiskowych.

 NAUCZYCIELE MIANOWANI

 • Izabela FIRKOWSKA - mgr wychowania fizycznego. Instruktor piłki ręcznej, instruktor badmintona. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć kompensacyjno - korekcyjnych. Instruktor Pływania, Instruktor Lekkiej Atletyki PZLA.
 • Agnieszka MARKOWSKA - mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej , wychowawca świetlicy szkolnej.
 • Edyta MIRAŃSKA - mgr pedagogiki o specjalności praca socjalna z resocjalizacją, studia podyplomowe - terapia pedagogiczno - psychologiczna, integracja sensoryczna. Posiada I i II stopień terapeuty integracji sensorycznej pod patronatem PSTIS. Pełni funkcję pedagoga szkolnego.
 • Małgorzata TOMASZEK - s. Fazjana - wykształcenie wyższe zawodowe - licencjat z liturgiki, opiekunka Koła "Dzieci Maryi". Organizatorka konkursów biblijnych, recytatorskich, pielgrzymek do miejsc kultu religijnego.
 • Karina WERRA - mgr wychowania muzycznego, studia podyplomowe Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Koordynator muzyczny klas 1-3, opiekun szkolnego zespołu wokalnego PRYMKA, autorka wielu sukcesów wokalnych swoich podopiecznych na szczeblach międzynarodowych, wojewódzkich, powiatowych i regionalnych.
 • Krzysztof WOŹNIAK - mgr matematyki, studia pierwszego stopnia matematyka z informatyką, studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą, opiekun Koła Matematycznego i Ligi Matematycznej. Realizator innowacji pedagogicznej "Matematyka kluczem kodowania".

NAUCZYCIELE KONTRAKTOWI

 • Agnieszka BABIERACKA– mgr pedagogiki; studia podyplomowe - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Przyroda, Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną; kurs kwalifikacyjny - Oligofrenopedagogika, Wychowanie do życia w rodzinie.
 • Joanna BAKINOWSKA - nauczyciel-bibliotekarz, mgr stosunków międzynarodowych, studia podyplomowe: edukacja biblioteczna z technologią informatyczną, kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną
 • Emilia KACZMAREK– mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i wychowania fizycznego; kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki; studia podyplomowe z zakresu Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii.
 • Anna Sylwia NOWACZYK– mgr doradztwa zawodowego i personalnego, studia podyplomowe z logopedii, studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia podyplomowe - akademia rozwoju umiejętności trenerskich.
 • Katarzyna KRAWCZYK– mgr towaroznawstwa i zarządzania jakością, licencjat turystyka i rekreacja ruchowa, studia podyplomowe pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i poradnictwo rodzinne, pedagogiczny kurs kwalifikacyjny.
 • Małgorzata PAC (s.Dominika) - mgr teologii katechetyczno-pastoralny

NAUCZYCIELE STAŻYŚCI

 

 

ADMINISTRACJA

Główny ksiegowy-mgr Anna Skowron
Sekretarz szkoły - mgr Marzena Andrzejewska
Kierownik gospodarczy - mgr Gabriela Rajnert
Samodzielny referent - Aleksandra Sokołowska
Obsługa:
1 Białkiewicz Małgorzata
2 Kordulewska Beata
3 Kościołek Jan
4 Krzyszczuk Marta
5 Majka Monika
6 Przybyszewska Monika
7 Wróbel Wojciech
8 Wrzachol Małgorzata