Umiem Pływać

umiem

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA W KLASACH II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W USTCE „ UMIEM PŁYWAĆ”

 1. Organizatorem zajęć jest Urząd Miasta Ustka.
 2. Adresatami programu są 12 osobowe grupy uczniów kl. II z niżej wymienionych szkół:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce
  -
  Szkoła Podstawowa Nr 2 im Kmdra Bolesława Romanowskiego Ustce
 3. Program przewiduje przeprowadzenie łącznie 15 godzin zegarowych zajęć nauki pływania dla każdej z 14 grup (łącznie 210 godzin zegarowych zajęć) w okresie od 14.02.2017 do 08.06.2017. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu.
 4. Miejsce realizacji programu:
  Hotel Grand Lubicz
  Opis obiektu:
  - basen sportowy 4-torowy 10/25 m o głębokości od 1,40 do 1,80 m – 250 m²
  - basem rekreacyjny ze zjeżdżalnią, sztuczną rzeką oraz podwodnymi leżankami wodno-powietrznymi – 474 m²
  - brodzik dla dzieci.
 5. Cele projektu:
  - wzrost bezpieczeństwa dzieci z terenu usteckiego korzystających z kąpielisk,
  - nabycie podstawowych umiejętności pływackich,
  - profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa,
  - podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów,
  - zachęcenie dzieci do aktywnych form spędzenia wolnego czasu,
  - umiejętność współpracy w grupie.
 6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: pisemna zgoda rodzica lub opiekuna dziecka; brak przeciwwskazań zdrowotnych dziecka; posiadanie odpowiedniego stroju do zajęć ( strój kąpielowy, czepek, ręcznik, klapki basenowe, okulary pływackie) oraz wynik przeprowadzonej rozmowy rodziców/opiekunów z instruktorem pływania prowadzącym naukę pływania i wychowawcą ucznia. Ostateczna decyzja kwalifikacji ucznia do programu należy do instruktora prowadzącego naukę pływania oraz od wychowawcy danego ucznia.
 7. Za bezpieczeństwo dzieci na zajęciach odpowiada instruktor (nie dotyczy szatni i prysznica na basenie). Za bezpieczeństwo dzieci przed zajęciami i po zajęciach odpowiadają opiekunowie/rodzice.
 8. W czasie zajęć z dziećmi wskazana jest obecność 1-2 rodziców/opiekunów na jedną grupę pływającą.
 9. Uczestnik zajęć i jego rodzić zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującym regulaminem obiektu na którym odbywają się zajęcia i przestrzegać postanowień nim zawartych. W przypadku małych dzieci najważniejsze postanowienia to zakaz samowolnego oddalania się od instruktora, zakaz biegania i skakania na terenie basenu oraz zakaz skakania do wody bez zgody instruktora.
 10. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się do przywożenia i odwożenia uczestnika we własnym zakresie do Hotelu Grand Lubicz.
 11. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny obowiązujących na pływalni.
 12. Zajęcia nauki pływania w ramach programu „ Umiem pływać” odbywają się nieodpłatnie, są dobrowolne, ale po deklaracji chęci uczestnictwa obecność jest obowiązkowa. W razie niemożliwości uczestnictwa w zajęciach rodzic zobowiązany jest powiadomić instruktora o tym fakcie co najmniej w przed dzień zajęć. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zajęciach. Notoryczne opuszczanie zajęć (3 zajęcia) spowoduje skreślenie ucznia z udziału w projekcie.
 13. Prowadzona będzie dokumentacja odbywających się zajęć w postaci dziennika zajęć.
 14. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu spowoduje wykluczenie uczestnika z zajęć.
 15. Zabrania się fotografowania, filmowania oraz nagrywania zajęć bez uzyskania zgody instruktora. Zdjęcia wykonywane przez instruktora mogą być umieszczane na stronie internetowej oraz w materiałach reklamowych Urzędu Miasta Ustka.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
 17. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za realizację programu.

Oświadczam, że przyjmuję do stosowania postanowienia Regulaminu programu Powszechna nauka pływania w kl. II Szkół Podstawowych w Ustce „Umiem pływać” .