Ważne

Wpłaty na Radę Rodziców w kwocie:

25 zł (pierwsze dziecko) 15 zł (kolejne dziecko)

można dokonać w kasie szkoły lub na nr konta:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce

03 9315 0004 0000 7780 2000 0010

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka i klasa z dopiskiem czego dotyczy wpłata

 

SPRAWOZDANIE

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZAKRESIE WYMAGANIA 5

„Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”

w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce w roku szkolnym 2019/2020

 

 W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce przeprowadzono ewaluację wewnętrzną w zakresie wymagania 5 „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji” zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. oraz planem pracy szkoły.

Przedmiotem ewaluacji była badanie, w jakim stopniu w szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów oraz sposoby uczenia się i sytuację społeczną każdego ucznia.

Badanie miało na celu pozyskanie informacji na temat diagnozowania możliwości i potrzeb uczniów oraz ich sytuacji społecznej, indywidualizacji procesu nauczania w odniesieniu do potrzeb uczniów, organizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością.

Zastosowano następujące narzędzia badawcze: analizę dokumentacji przebiegu procesu nauczania, dokumentacji pedagoga i psychologa, obserwację, kwestionariusz ankiety, analizę wyników klasyfikacji rocznej i osiągnięć uczniów, wywiad.

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2020 r. Zespół ewaluacyjny opracował wyniki w czerwcu 2020 r. i zapoznał z nimi radę pedagogiczna 25 sierpnia 2020 r. Ponadto szczegółowej analizy wyników ewaluacji dokonano w ramach pracy zespołów samokształceniowych.

Na podstawie:

 • dokumentacji przebiegu nauczania klas I - VIII,
 • dokumentacji pedagoga, psychologa, zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • ankiet do nauczycieli,
 • wyników klasyfikacji rocznej,
 • arkuszy obserwacji zajęć,
 • zestawień osiągnięć uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach,
 • wywiadów z nauczycielami i rodzicami

zespół ewaluacyjny sprecyzował mocne i słabe strony szkoły w zakresie  rozpoznawania możliwości i potrzeb rozwojowych uczniów oraz rekomendacje na rok szkolny 2020/2021.

MOCNE STRONY SZKOŁY:

 • W szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby rozwojowe i edukacyjne, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia – 100% nauczycieli, pedagog, psycholog.
 • Nauczyciele pozyskują informacje przez:
 • rozmowę z uczniami 100%
 • obserwację zachowania każdego ucznia 97%
 • rozmowę z rodzicami uczniów 94%
 • analizę postępów uczniów 94%
 • uczestnictwo w spotkaniach zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem 71%
 • analizę dokumentacji ucznia 66%
 • wymianę spostrzeżeń z innymi nauczycielami 63%
 • od specjalistów pracujących z uczniem i jego rodziną 60%
 • współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną na etapie diagnostycznym i postdiagnostycznym 46%
 • rozmowy z rodzicami, odwiedzanie uczniów w miejscu ich zamieszkania 8%
 • Nauczyciele indywidualizują proces nauczania – 100%
 • uwzględniają formy, metody i sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych 100%
 • respektują zróżnicowane tempo pracy uczniów 97%
 • stosują zróżnicowane metody, formy pracy, środki dydaktyczne 94%
 • każdemu uczniowi stwarzają okazję do odniesienia sukcesu (na miarę jego możliwości) 94%
 • wspomagają indywidualnie uczniów podczas wykonywania zadań na lekcji 91%
 • różnicują zakres materiału, rodzaj zadań i stopień ich trudności 89%
 • uwzględniają zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych 89%
 • na bieżąco udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności w nauce i innych problemów 86%
 • uwzględniają zróżnicowane style uczenia się uczniów (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy) 83%
 • monitorują angażowanie się w zajęcia, sposób wykonywania zadań

                                                                                                  83%

 • rozmawiają z uczniem zawsze, kiedy zauważają jakiś problem (dydaktyczny, wychowawczy, społeczny) 83%
 • uwzględniają specyficzne trudności uczniów wynikające z dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii 77%
 • stosują różne strategie motywowania uczniów 74%
 • różnicują sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności 71%
 • polecają uczniom materiały informacyjne, ulotki, foldery, stosowną literaturę 69%
 • uwzględniają czynniki wewnętrzne (nastrój, napięcie emocjonalne, zmęczenie) 66%
 • różnicują kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów 63%
 • każdemu uczniowi udzielają kształtującej informacji zwrotnej 54%
 • pomagają uczniom odkrywać optymalne dla nich sposoby uczenia się 49%
 • przydzielają uczniów do grup w sposób zamierzony 43%
 • W procesie edukacyjnym nauczyciele obejmują indywidualizacją znaczną grupę uczniów:
 • całą klasę 29%
 • większość uczniów 40%
 • połowę uczniów 3%
 • mniej niż połowę uczniów 23%
 • Nauczyciele realizują zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami:
 • rozwijające uzdolnienia 60%
 • dydaktyczno-wyrównawcze 43%
 • rozwijające umiejętność uczenia się 11%
 • specjalistyczne (np. korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne) 9%
 • rewalidacyjne 9%
 • związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 3%
 • indywidualna praca z uczniem 17%
 • organizują zajęcia prowadzone przez osoby z instytucji wspierających pracę szkoły 20%
 • organizują porady i konsultacje indywidualne dla uczniów 43%
 • Efektem wsparcia udzielonego uczniom przez nauczycieli jest:
 • poprawa wyników w nauce 89%
 • wzrost zaangażowania uczniów w realizowane zadania 80%
 • wzrost motywacji 74%
 • zmiany w postawach i zachowaniu uczniów 71%
 • osiąganie przez uczniów widocznych sukcesów 69%
 • umiejętność budowania relacji z rówieśnikami 66%
 • wyeliminowanie lub zmniejszenie natężenia trudności edukacyjnych 49%
 • inne – wyższe poczucie własnej wartości uczniów.
 • Nauczyciele systematycznie współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem, zespołami do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowawcami świetlicy szkolnej, diagnozują problemy uczniów i starają się znaleźć dla nich rozwiązanie.
 • Nauczyciele, pedagog, psycholog korzystają z pomocy instytucji wspierających rozwój dziecka, współpracują z PPP, Sądem Rodzinnym, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego, fundacjami.
 • W roku szkolnym 2019/20 rozpoznano 276 uczniów (55 % wszystkich uczniów) potrzebujących wsparcia z powodu:
 • niepełnosprawności – 11
  • słabe widzenie – 3
  • słabe słyszenie – 1
  • autyzm – 3
  • zespół Aspergera – 2
  • niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim – 1
  • niepełnosprawność sprzężona (autyzm+upoś.um. w stopniu lekkim) - 1
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym - 1
 • zaburzeń zachowania lub emocji - 38
 • szczególnych uzdolnień – 11
 • Indywidualny Tok Nauki – 13
 • specyficznych trudności w uczeniu się - 42
 • deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych - 44
 • choroby przewlekłej – 10
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych – 10
 • niepowodzeń edukacyjnych - 69
 • zaniedbań środowiskowych - 22
 • trudności adaptacyjnych - 5
 • Uczniom udzielono wsparcia, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną w następujących formach:
 • zajęcia rewalidacyjne – 12
 • zajęcia realizowane w małych grupach do 5 osób – 4
 • wsparcie nauczyciela wspomagającego – 4
 • lekcje języka polskiego dla obcokrajowców – 11
 • ITN: język polski – 3, matematyka – 4, język angielski – 5, język niemiecki – 1
 • terapia logopedyczna – 44
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 35
 • indywidualna terapia z zakresu integracji sensorycznej – 14
 • arteterapia – 9
 • stała opieka psychologiczna (systematyczne zajęcia wspierające uczniów w sytuacjach trudnych emocjonalnie lub edukacyjnie) – 10.
 • 156 uczniów zostało objętych opieką świetlicy szkolnej, w tym:
 • 42 z kl.I,
 • 44 z kl. II,
 • 40 z kl. III,
 • 30 z kl. IV -VIII.
 • Zajęcia świetlicowe odbywały się w godzinach 6.30 – 17.00, wspierały rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych. Oferowano uczniom zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczne,stolikowe (gry planszowe, układanki, karty), zajęcia dramowe, literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści, plastyczne przedstawianie utworów literackich), audiowizualne, sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu oraz w sali gimnastycznej, a także konkursy, zagadki, łamigłówki.
 • Ponadto wychowawcy świetlicy organizowali pomoc podczas odrabiania zadań domowych, przygotowywali zadania dodatkowe dla uczniów potrzebujących, dopingowali uczniów zdolnych i starszych do pomocy koleżeńskiej.
 • Oferta świetlicy szkolnej została wzbogacona o zajęcia innowacji pedagogicznej "Angielska wyspa skarbów" przeznaczone dla uczniów klas I, którzy chcieli poznać język angielski i zwyczaje za pomocą zabaw i gier.
 • Nauczyciele, po wcześniejszej diagnozie, prowadzili zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności oraz wyrównujące szanse edukacyjne, według potrzeb uczniów: ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

RODZAJ

ILOŚĆ

LICZBA UCZESTNIKÓW

artystyczne

4

56

wyrównawcze

16

126

Rozwijające kompetencje

15

108

sportowe

8

120

Edukacja morska

1

8

Integracja sensoryczna

3

14

inne

2

22

ŁĄCZNIE

49

454

 • Nauczyciele dostrzegają potrzeby, zainteresowania i zdolności uczniów, w oparciu o diagnozę opracowali i realizowali inowacje pedagogiczne (6):
 • Angielska wyspa skarbów w świetlicy szkolnej,
 • Przygoda z Panią Drama,
 • Jedynkowe morze muzyki,
 • Sposób na lekturę,
 • Potyczki ortograficzne,
 • Fitness – nowoczesne formy prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych.
 • Zajęcia wspierające rozwój uczniów są adekwatne do ich potrzeb, świadczą o tym:
 • wysokie wyniki w nauce: 100% promocja do klasy programowo wyższej, średnia ocen w szkole: 4,7
  • 187 uczniów (55%) otrzymało świadectwa z wyróżnieniem,
  • 66 uczniów (20%) osiągnęło średnią ocen 5,5 lub wyższą,
 • Uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego:

 

L. p.

Część egzaminu

SP1

gmina

powiat

województwo

kraj

1.

Język polski

70,08%

55,93%

54,06%

57,83%

59,00%

2.

Matematyka

53,15%

39,47%

38,90%

45,48%

46,00%

3.

Język obcy nowożytny

63,85%

49,46%

45,39%

53,75%

54,00%

 

 • Nauczyciele umiejętnie diagnozowali możliwości uczniów, wspierali ich rozwój i doskonalili umiejętności poprzez udział w konkursach, zawodach sportowych:

 

ZASIĘG KONKURSU/ ETAP

LICZBA

LICZBA UCZESTNIKÓW

międzynarodowy

3

82

ogólnopolski

14

272

wojewódzki

6

68

powiatowy

12

171

miejski

7

194

szkolny

20

269

ŁĄCZNIE

62

1056

RODZAJ KONKURSU

LICZBA

LICZBA UCZESTNIKÓW

polonistyczny

6

53

recytatorski

5

46

matematyczny

5

156

j. angielski

8

163

j. niemiecki

3

38

historyczny

2

25

informatyczny

1

12

plastyczny

10

238

biologiczny

2

24

geograficzny

2

45

fizyczny

5

40

chemiczny

4

36

wokalny

2

10

EDB

1

3

profilaktyczny

1

400

zawody sportowe

21

204

 • Uczniowie rozwijali swoje zdolności i osiągnęli wysokie lokaty w konkursach i zawodach sportowych:
 • Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny: bardzo dobry wynik: 4 osoby, wyróżnienia: 11 osób
 • Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Młodzieży „Witkacy. Napisane dzisiaj” – wyróżnienie: 1 osoba

Osiągnięcia o randze ogólnopolskiej:

 • Liga Matematyczna – 2 wyróżnienia w finale, 3 finalistów, 6 półfinalistów,
 • Konkurs Języka Angielskiego FOX – III miejsce dobry wynik – 5 osób,
 • Konkurs Języka Angielskiego UNDERSTAND – laureat II miejsce w Polsce, 1 wyróżnienie,
 • Konkurs Języka Angielskiego ENGLISH HIGH FLIER - 4 wyróżnienia za bardzo dobry wynik,
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego "Olimpus" -1 laureat,
 • Konkurs Fizyczny PANDA - 1wyróżnienie,
 • Konkurs Historyczny KRĄG – 2 wyróżnienia za bardzo dobry wynik,
 • Konkurs Ekologiczny Eko-Planeta - 1 wyróżnienie za bardzo dobry wynik
 • Konkurs profilaktyczny "Stop uzależnieniom" - Certyfikat: Uczeń wolny od uzależnień.

Osiągnięcia o randze wojewódzkiej:

 

 • VI Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej Marina 2019 - I miejsce w kategorii zespół, I miejsce w kategorii solista, wyróżnienie
 • XIV Pomorski Bieg Niepodległości – II miejsce
 • W stronę gwiazd – Centrum Hewelianum - II miejsce, III miejsce

Osiągnięcia o randze powiatowej:

 • III Mikołajkowy Turniej Szachowy – III miejsce
 • „Rośliny i zwierzęta chronione Słowińskiego Parku Narodowego” - w kategorii klas IV-VI: I i III miejsce; w kategorii klas VII-VIII: I, II i III miejsce
 • XV Spotkania z Piosenką Tylko Religijną „Pro laude Tua” -w kategorii soliści: II i III miejsce; w kategorii zespoły: I miejsce
 • Konkurs Języka Angielskiego TRACK & FIELD – III miejsce
 • „Szczęśliwa rodzina bez przemocy” – laureat, 3 wyróżnienia
 • „Maluchy recytują” – I miejsce, wyróżnienie
 • „Mistrz Ortografii Powiatu Słupskiego” – laureat
 • XXXVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej – etap powiatowy - III nagroda
 • ,,Rozbiegana Ustka na fali" - rocznik 2010 i młodsi: I, II i III miejsce; rocznik 2009: I miejsce; rocznik 2008: I, III i IV miejsce,

rocznik 2006/2007: I miejsce dziewcząt i I miejsce chłopców

rocznik 2005/2004: I miejsce

 • Powiatowa Olimpiada Młodzieży - Mistrz Powiatu Słupskiego w biegach przełajowych na dystansie 1 km indywidualnie, Mistrzyni Powiatu Słupskiego w biegach przełajowych na dystansie 1 km indywidualnie, Mistrzynie Powiatu Słupskiego w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt drużynowo, Mistrz „Mikołajkowego Turnieju Szachowego”, IV miejsce dziewcząt (kl.7-8) w unihokeju, V miejsce dziewcząt w siatkówce, VI miejsce dziewcząt w tenisie stołowym, VI miejsce dziewcząt (kl.6) w unihokeju.
 • Osiągnięcia edukacyjne uczniów potwierdzają indywidualizację procesu nauczania w odniesieniu do potrzeb i zdolności uczniów oraz zaangażowanie kadry pedagogicznej, uczniów i rodziców w proces dydaktyczny.
 • Uczniowie za swoje osiągnięcia są nagradzani przez Burmistrza Miasta Ustka (6 wniosków) oraz otrzymują stypendia Starosty Słupskiego (20 wniosków) i Marszałka Województwa Pomorskiego (10 wniosków).
 • Wsparciem objęto rodziców uczniów, prowadzono spotkania, warsztaty, pogadanki – 16 działań w ramach psychoedukacji rodziców w zespołach klasowych.
 • Systematycznie, w miarę bieżących potrzeb, odbywały się indywidualne spotkania z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów prowadzone przez dyrektora, pedagoga, psychologa, wychowawców, nauczycieli.
 • Zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonują analizy efektów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej przynajmniej dwa razy w roku szkolnym.
 • Informacje z przeprowadzonego rozpoznania potrzeb i możliwości uczniów są wykorzystywane przez dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa, wychowawców, nauczycieli do modyfikowania metod i form zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz planowania form pomocy w nowym roku szkolnym.

 

SŁABE STRONY SZKOŁY:

 • Nauczyciele w niewielkim stopniu wykorzystuja do diagnozy i zdobycia informacji:
 • badania ankietowe wśród uczniów 11%
 • badania ankietowe wśród rodziców 8%
 • Nie wszyscy nauczyciele uwzględniają zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych 89% TAK, a pozostałe 11%?
 • Nauczyciele nie zawsze udzielają uczniom kształtującej informacji zwrotnej (54% TAK, 46% NIE).
 • Istnieje niewielka grupa nauczycieli, którzy nie realizują zajęć wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami (6%)
 • Niewielki odsetek uczniów nie uczestniczy systematycznie w zajęciach im dedykowanych.
 • Niektórzy rodzice nie chcą w pełni korzystać z oferty szkoły dotyczącej poszerzenia ich wiedzy i kompetencji opiekuńczych oraz wychowawczych.
 • Potencjał uczniów nie przekłada się na sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez PKO (brak finalistów i laureatów).

 

REKOMENDACJE:

 

 1. Nadal rozpoznawać potencjalne możliwości i potrzeby uczniów oraz oczekiwania rodziców wobec szkoły; wykorzystywać w większym stopniu badania ankietowe wśród uczniów i rodziców.
 2. W toku codziennej pracy z uczniami uwzględniać zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 3. W dalszym ciągu indywidualizować proces edukacyjny, dostosowywać formy i metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, każdemu uczniowi stwarzać okazję do odniesienia sukcesu.
 4. Nadal wzorowo otaczać opieką i wsparciem uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną i zajęcia specjalistyczne.
 5. Kontynuować innowacyjne zajęcia edukacyjne i opiekuńcze w ramach pracy świetlicy szkolnej.
 6. W dalszym ciągu organizować ITN, zajęcia rozwijające umiejętności dla uczniów uzdolnionych oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w zdobywaniu wiedzy.
 7. Umiejętnie motywować uczniów do systematycznej pracy, wykorzystujac ocenianie kształtujące, rozwijania zainteresowań i zdolności, udziału w konkursach i zawodach sportowych.
 8. W ramach pracy zespołów samokształceniowych omówić zagadnienie udzielania uczniom kształtujacej informacji zwrotnej.
 9. Wesprzeć nauczycieli w stosowaniu oceniania kształtującego przez organizację szkolenia na temat strategii i technik kształtującej informacji zwrotnej.
 10. Kontynuować bardzo dobrą współpracę nauczycieli z psychologiem, pedagogiem, rodzicami oraz instytucjami wspierającymi rozwój dziecka.
 11. Nadal wspierać i zachęcać uczniów oraz rodziców do pełnego wykorzystania oferty szkoły.

 


SPRAWOZDANIE

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZAKRESIE WYMAGANIA 1.3

„Uczniowie są aktywni”

w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce w roku szkolnym 2018 / 2019

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce przeprowadzono ewaluację wewnętrzną w zakresie wymagania 1.3 „Uczniowie są aktywni” zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. oraz planem pracy szkoły. 
Przedmiotem ewaluacji była badanie zaangażowania uczniów w zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
Badanie miało na celu pozyskanie informacji na temat zaangażowania uczniów w czasie lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych oraz działań nauczycieli motywujących uczniów do aktywności.
Zastosowano następujące narzędzia badawcze: analizę dokumentacji przebiegu procesu nauczania, dokumentacji PU i wolontariatu, obserwację, analizę wyników klasyfikacji śródrocznej i osiągnięć uczniów, wywiad.
Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2019 r. Zespół ewaluacyjny opracował wyniki w czerwcu 2019 r. i zapoznał z nimi radę pedagogiczna 28 sierpnia 2019 r. Ponadto szczegółowej analizy wyników ewaluacji dokonano w ramach pracy zespołów samokształceniowych.

Na podstawie:

 • dokumentacji przebiegu nauczania klas I - VIII,
 • dokumentacji PU i wolontariatu,
 • wyników klasyfikacji śródrocznej,  
 • arkuszy obserwacji zajęć,
 • zestawień osiągnięć uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach,
 • sprawozdań zespołów samokształceniowych nauczycieli,
 • wywiadów z nauczycielami, uczniami i rodzicami

zespół ewaluacyjny sprecyzował mocne i słabe strony szkoły w zakresie zaangażowania uczniów w proces edukacyjny oraz rekomendacje na rok szkolny 2019/2020.

MOCNE STRONY SZKOŁY:

 • Uczniowie są zaangażowani w proces edukacyjny, aktywnie uczestniczą w lekcjach, w większości systematycznie odrabiają prace domowe i przygotowują się do zajęć.
 • Zaangażowanie uczniów przekłada się na wysokie wyniki w nauce:

ü 99% promocja do klasy programowo wyższej,

ü 181 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem (47% uczniów klas IV – VIII),

ü 45 uczniów osiągnęło średnią ocen 5,5 lub wyższą,

ü 54 uczniów z klas I – III wyróżnia się w nauce (52% uczniów klas I – III),

ü Bardzo wysokie średnie ocen klas: VI s – 5,0, IV a – 4,9 VIII c, VII s, V s i IV c – 4,8

ü Średnia ocen w szkole: 4,5

ü W klasyfikacji końcoworocznej nauczyciele wystawili 1128 ocen celujących.

 • Uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i języka angielskiego oraz wysokie z matematyki:
Część egzaminu szkoła gmina powiat województwo kraj
 j. polski 70% 57% 59% 62% 63%
matematyka 45% 39% 37% 44% 45%
 j. angielski 70% 53% 50% 58% 59%

 

 • Uczniowie za swoje osiągnięcia są nagradzani przez Burmistrza Miasta Ustka (5 uczniów) oraz otrzymują stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (5 uczniów).
 • Nauczyciele właściwie realizują zajęcia edukacyjne, stosując:

ü różnorodne metody pracy na lekcji, w tym metody aktywizujące uczniów,

ü bogactwo środków dydaktycznych, w tym środków multimedialnych,

ü pozytywne wzmocnienia wobec uczniów.

 • Nauczyciele systematycznie oceniali nabyte przez uczniów wiadomości i umiejętności zgodnie z WSO.
 • Nauczyciele umiejętnie motywowali uczniów do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności poprzez udział w konkursach i zawodach sportowych:
ZASIĘG KONKURSU/ ETAP LICZBA LICZBA UCZESTNIKÓW
międzynarodowy 2 144
ogólnopolski 20 400
wojewódzki 17 127
powiatowy 48 264
miejsko-gminny 2 5
miejski 12 222
szkolny 30 709
ŁĄCZNIE 129 1871

Nauczyciele stworzyli uczniom możliwość sprawdzenia umiejętności w rywalizacji z rówieśnikami, zorganizowali i przeprowadzili następujące konkursy: 

RODZAJ KONKURSU LICZBA LICZBA UCZESTNIKÓW
polonistyczny 6 85
recytatorski 8 76
czytelniczy 3 92
matematyczny 7 249
j. angielski 12 159
j. niemiecki 5 189
przyrodniczy 1 17
historyczny 4 46
informatyczny 4 51
plastyczny 16 295
biologiczny 2 38
geograficzny 4 57
fizyczny 5 34
chemiczny 5 45
wokalny 13 79
BRD 1 3
EDB 2 16
gastronomiczny 1 3
artystyczny 1 3
profilaktyczny 2 5
zawody sportowe 36 351
 • Uczniowie chętnie i licznie sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych (90%)
 • Uczniowie osiągnęli wysokie lokaty w konkursach i zawodach sportowych:

ü LAUREAT ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego FOCUS AUTUMN, 8 WYRÓŻNIEŃ w ogólnopolskich konkursach języka angielskiego FOX, UNDERSTAND,

ü 2 LAUREATÓW i 4 WYRÓŻNIENIA w ogólnopolskich konkursach przyrodniczych i geograficznych PANDA,

ü 1 FINALISTĘ i 9 PÓŁFINALISTÓW ogólnopolskiego konkursu matematycznego Liga Matematyczna oraz 2 WYRÓŻNIENIA za dobry wynik w Alfiku.

ü Nagroda za bardzo dobry wynik i 12 wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny,

ü 3 WYRÓŻNIENIA za bardzo dobry wynik w ogólnopolskim konkursie historycznym Krąg,

ü LAUREAT Wojewódzkiego Konkurs Piosenki „Rytm i melodia”,

ü FINALISTA Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej,

ü MISTRZ ORTOGRAFII Powiatu Słupskiego,

ü WICEMISTRZA ORTOGRAFII Powiatu Słupskiego klas III,

ü LAUREAT powiatowego konkursu „Doświadczenia Pokazowe z Fizyki” i WYRÓŻNIENIE,

ü II, IV i V miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego TRACK & FIELD,

ü 10 LAUREATÓW i WYRÓŻNIENIE w powiatowych konkursach wokalnych,

ü 4 LAUREATÓW i 6 WYRÓŻNIEŃ w powiatowych konkursach plastycznych,

ü LAUREATA i 2 WYRÓŻNIENIA w powiatowych konkursach recytatorskich,

ü 3 LAUREATÓW powiatowego konkursu międzyświetlicowego konkursu „Baśniowy kogel - mogel”,

ü WYRÓŻNIENIE Starosty Słupskiego w Powiatowy Konkursie na hasło w profilaktyce HIV/AIDS,

ü 3 FINALISTÓW Olimpiady Pierwszej Pomocy;

Sukcesy w zawodach sportowych klas VII – VIII:

ü Złoty medal w biegu na 600 m dziewcząt w ogólnopolskim finale Czwartków Lekkoatletycznych,

ü Mistrzostwo Powiatu Słupskiego w koszykówce chłopców,

ü Mistrzostwo Powiatu Słupskiego w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt,

ü Mistrzostwo Powiatu Słupskiego w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt,

ü Mistrzostwo Powiatu Słupskiego w sztafetach 4x100 m dziewcząt,

ü III miejsce w półfinale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłopców,

ü II miejsce w indywidualnej lekkoatletyce dziewcząt,

ü II i III miejsce w biegu Ustka LOTTO Duathlon Energy 2019,

ü II i IV miejsce w Zawodach Strzeleckich o Puchar Starosty Słupskiego,

ü V miejsce dziewcząt w klasyfikacji końcowej Powiatowej Olimpiady Młodzieży rocznik 2003 – 2005;

Sukcesy w zawodach sportowych klas IV – VI:

ü brązowy medal w biegu na 300 m w ogólnopolskim finale czwartków lekkoatletycznych,

ü V miejsce w biegu na 1 km w ogólnopolskim finale czwartków lekkoatletycznych,

ü III miejsce w tenisie stołowym dziewcząt w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci,

ü III miejsce w biegu na 300 m w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,

ü III miejsce w klasyfikacji generalnej Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży,

ü Mistrzowie Powiatu Słupskiego w koszykówce chłopców,

ü III miejsce w sztafetowych biegach przełajowych chłopców,

ü IV miejsce w czwórboju lekkoatletycznym chłopców,

ü Mistrz Powiatu Słupskiego w biegach przełajowych na dystansie 1 km,

ü Mistrzynie Powiatu Słupskiego w koszykówce,

ü Mistrzynie Powiatu Słupskiego w tenisie stołowym,

ü Wicemistrzynie Powiatu Słupskiego w piłce siatkowej,

ü III miejsce w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt,

ü III miejsce w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt,

ü III MIEJSCE DZIEWCZĄT W PUNKTACJI GENERALNEJ.

 • Osiągnięcia edukacyjne uczniów potwierdzają zaangażowanie kadry pedagogicznej, uczniów i rodziców w proces dydaktyczny.
 • Nauczyciele prowadzili zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności oraz wyrównujące szanse edukacyjne uczniów.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

RODZAJ ILOŚĆ LICZBA UCZESTNIKÓW
artystyczne 4 41
wyrównawcze 10 66
Rozwijające kompetencje 14 151
sportowe 11 154
Edukacja morska 2 16
Integracja sensoryczna 3 12
ŁĄCZNIE 44 440

 

 • Ponadto uczniowie wykazujący szczególne zdolności realizują Indywidualny Tok Nauki z matematyki (6), języka polskiego (3) i języka angielskiego (7).
 • W szkole przestrzegane są zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, uczniowie ze specyficzne potrzebami edukacyjnymi objęci są zajęciami integracji sensorycznej (14), rewalidacją (12), nauczaniem indywidualnym (4).
 • Nauczyciele, motywując uczniów do nauki, współpracują z rodzicami, pedagogiem, psychologiem oraz licznymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły (Urząd Miasta Ustka, Urząd Gminy Ustka, Starostwo Powiatowe w Słupsku, Dom Kultury, Biblioteka Miejska, Nowy Teatr w Słupsku, Teatr Tęcza, Teatr Muzyczny, Kino Delfin, Akademia Pomorska, Słowiński Park Narodowy, pozostałe szkoły oraz przedszkola w Ustce, Parki Historii i Rozrywki Bunkry Blüchera, Centralny Poligon Sił Powietrznych, Klub Strzelecki Gryf Słupski, Nadleśnictwo Ustka, stowarzyszenie Flandria, ZGK, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, wydawnictwa edukacyjne).
 • W szkole dokonuje się analizy osiągnięć uczniów przez nauczycieli przedmiotu, w ramach pracy zespołów samokształceniowych nauczycieli, podczas rady klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej oraz w ramach pracy zespołu do spraw ewaluacji.
 • W szkole formułowane są wnioski z analizy osiągnięć uczniów przez dyrektora szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego, przez wychowawców klas sporządzających protokoły klasyfikacyjne zespołów klasowych, przez zespoły samokształceniowe nauczycieli oraz przez zespół do spraw ewaluacji.
 • W szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczniów, które są uwzględniane w planie pracy szkoły na nowy rok szkolny, w planach dydaktycznych nauczycieli oraz planach pracy zespołów samokształceniowych.
 • W szkole promowane są osiągnięcia uczniów:

ü na bieżąco na stronie internetowej szkoły,

ü 2 razy w roku na apelach podsumowujących konkursy i zawody sportowe,

ü na zebraniach z rodzicami,

ü podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 • Uczniowie są organizatorami życia szkoły poprzez działalność w strukturach Parlamentu Uczniowskiego, współpracują z opiekunem PU, dyrektorem szkoły i wychowawcami, zgłaszają swoje inicjatywy, chęć udziału w konkursach, organizacji imprez i uroczystości szkolnych (konkurs czytelniczy, dyskoteka wiosenna, wiata rowerowa, pomysły związane z obchodami Święta Niepodległości).
 • Uczniowie wykazują się aktywnością na polu wolontariatu, organizują akcje charytatywne przy wsparciu wychowawców i rodziców:
 1. Pomoc szkole w Jarosławcu poszkodowanej w pożarze.
 2. Pomoc Polakom mieszkającym na kresach – wsparcie dla dziecięcej grupy baletowej z Białorusi.
 3. Akcja charytatywna na rzecz mieszkańców Kambodży – Fundacja KHEMARA, współorganizator Hotel Jantar.
 4. Pomoc dla Józia – kiermasz słodkości.
 5. Nakrętki dla Jakuba.
 6. „Szkoło, pomóż i ty” sprzedaż kalendarzyków na rzecz osób niepełnosprawnych.
 7. Kiermasz słodkości na rzecz szkoły w Gatara w Burundii.
 8. Kiermasz słodkości na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku.
 9. Góra Grosza – pomoc dzieciom z Domów Dziecka.
 • Cała społeczność szkolna wykazała się szczególnym zaangażowaniem w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, upamiętniono święto narodowe w ciekawy i różnorodny sposób, odbyły się wycieczki, spotkania, konkursy, koncerty, inscenizacje, wystawy, biegi, sadzenie dębu, bicie rekordu dla Niepodległej (25 różnych wydarzeń).
 • Z inicjatywy uczniów, nauczycieli i rodziców odbyły się liczne imprezy i uroczystości klasowe i szkolne:
 1. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019.
 2. Wyjście klas VII i VIII do kina Delfin na projekcję filmu „Dywizjon 303”.
 3. Pokazy tańca dla klas I – III „Frajda” i „Szczepan”
 4. Z wizytą w aptece – klasy V i III.
 5. Udział w grze miejskiej „Tropem wilków morskich” - klasa Va.
 6. Dzień Tabliczki Mnożenia – wyjście do liceum najlepszych matematyków.
 7. Alternatywne lekcje w-f, spotkanie z Moniką Pyrek klas VI, VII i VIII.
 8. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 9. Dzień Papieski – 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
 10. Warsztaty na temat właściwej komunikacji „Retoryka młodego człowieka” z Michałem Zawadką w Bibliotece Miejskiej – kl. VIIa i VIIb.
 11. Spektakl „Dziady” dla klas VII – VIII – Teatr Młodego Pokolenia
 12. Ślubowanie pierwszoklasistów.
 13. Występ baletu z Mińska.
 14. Dyskoteka andrzejkowa.
 15. „Rzucam wszystko i czytam” – propagowanie czytelnictwa.
 16. Wyjazd do Nowego Teatru w Słupsku klas I – III na „Spotkania mikołajkowe” – specjalny świąteczny program artystyczny.
 17. Seans mikołajkowy w kinie Delfin – klasy IV – VIII.
 18. Warsztaty edukacyjne „Morze przygody” organizowane przez Stowarzyszenie „Alpha Team” – klasa IVd.
 19. Dyskoteka karnawałowa klas IV – VIII.
 20. Bal karnawałowy klas I – III.
 21. Apel podsumowujący I semestr.
 22. Dzień św. Patryka – pokaz i warsztaty tańca irlandzkiego.
 23. Dzień Ziemi.
 24. Warsztaty dotyczące wolontariatu prowadzone przez p. prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku – kl. IVa.
 25. Dyskoteka wiosenna.
 26. Wyjazd do teatru klas II i III na spektakl „Szary domek”.
 27. Udział klas IVB w Miejskim Dniu Dziecka na stadionie OSiR.
 28. Dzień Patrona – apel podsumowujący osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej, święto sportu.
 29. Spotkania pracownika Urzędu Miasta w sprawie budżetu obywatelskiego z uczniami klas VII i VIII.
 • Ponadto uczniowie aktywnie uczestniczyli w działaniach o charakterze profilaktycznym:
 1. Spotkania profilaktyczne klas I – III na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
 • 7 września z policjantem,
 • 10 września ze strażą miejską,
 • 14 września z policjantem i przedstawicielami marketu „Mrówka”.
 1. Marsz „Stop przemocy” – klasy VII.
 2. Spektakl profilaktyczny w Domu Kultury „Ale wpadka” – klasy VI.
 3. Warsztaty „Radość z gotowania” Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria – klasy V.
 4. Edukacja prawna – spotkanie z prawnikiem dla klas VIII – skutki cyberprzemocy.
 5. Popping dance – pokaz tańca nowoczesnego – profilaktyka uzależnień od komputera .
 6. Warsztaty „Dieta sportowca” prowadzone przez stowarzyszenie „Flandria” – kl. Vs i VIs.
 7. Warsztaty „Savoir – vivre”.
 8. „Bezpieczne ferie 2019” – spotkanie z policjantem klas I – III.
 9. „Między nami kobietkami” spotkanie dla uczennic klas VI.
 10. Edukacja morska – warsztaty „Nie pękaj, ratuj”: techniki ratownictwa wodnego, pierwsza pomoc, pokaz sprzętu ratowniczego, zasady bezpiecznego korzystania z uroków zimy nad wodą – klasy IIIa, IVb, IVc, IVd, Vc (2.03.2019)
 11. Udział w projekcie „Bezpieczna droga” i ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dobrze cię widzieć” – kamizelki odblaskowe dla wszystkich uczniów; spotkanie z policjantem klas I-III, narady klasowe klasy IV-VIII.
 12. Warsztaty ekologiczne z ZGK – klasy Ia i IIc.
 13. Spotkanie informacyjno-edukacyjne w ramach kampanii „Hazard? Nie, dziękuję” – klasy VIII.
 14. Spotkanie z policjantem na temat procedur bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich – klasy VIII.
 15. Przesiewowe komputerowe badanie wzroku dla chętnych uczniów.
 16. Udział klas VI w programie profilaktycznym „Debata” adresowanym do uczniów przed inicjacją alkoholową, promującym trzeźwość.
 • Uczniowie zaangażowali się w akcje ekologiczne:
 1. Sadzenie drzew przy ul. Kościelniaka we współpracy z nadleśnictwem i UM w ramach projektu: „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w uzdrowiskach województwa pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie” – klasa VI s.
 2. Sprzątanie Świata.
 3. Zielona Szkoła – klasa Vb.
 4. Warsztaty „Morze nietypowe” na Akademii Pomorskiej w Słupsku – kl. VIa i VIs.
 5. Udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Ekophone” – zbiórka zużytych telefonów komórkowych.
 6. Warsztaty edukacyjne z SPN dla uczniów klas VII i VIII „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej i Pobrzeża Słowińskiego”.
 7. Warsztaty ekologiczne z ZGK na temat segregacji odpadów– klasy Ia i IIc.
 • Biblioteka szkolna rozwija zainteresowania czytelnicze uczniów, aktywizuje ich poprzez udział w lekcjach bibliotecznych ( 30 lekcji), spotkaniach autorskich (3), akcjach czytelniczych (1), konkursach na najlepszego czytelnika i innych (13).
 • Rodzice pozytywnie oceniają ofertę edukacyjną i pracę pozalekcyjną szkoły, według rodziców proponowane zajęcia zaspokajają potrzeby ich dzieci, zostały wzięte pod uwagę sugestie, które zgłaszali na pierwszych zebraniach z wychowawcami. 

SŁABE STRONY SZKOŁY:

 • Istnieje grupa uczniów, którzy nie przygotowują się systematycznie do lekcji, sprawdzianów, często przygotowują się dopiero na poprawę sprawdzianu.
 • Niektórzy nauczyciele niewystarczająco informują uczniów o celach lekcji oraz na zakończenie zajęć nie podsumowują ich pozytywnie, co wpływa na mniejszą motywację uczniów do zaangażowania w lekcje.

REKOMENDACJE:

 1. Rozpoznawać potencjalne możliwości i potrzeby uczniów oraz indywidualizować proces edukacyjny.
 2. W dalszym ciągu motywować uczniów do systematycznej pracy, rozwijania zainteresowań i zdolności, udziału w konkursach i zawodach sportowych.
 3. Dołożyć wszelkich starań, aby dobrze przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty.
 4. Nadal organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w zdobywaniu wiedzy, a także ITN, zajęcia rewalidacyjne, integracji sensorycznej.
 5. W dalszym ciągu stwarzać uczniom możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności poprzez rywalizację w konkursach i zawodach sportowych.
 6. Poszerzać, uatrakcyjniać ofertę edukacyjną szkoły poprzez realizację innowacji pedagogicznych.
 7. W pracy dydaktycznej stosować metody aktywizujące uczniów, w jeszcze większym stopniu wykorzystywać na lekcjach TIK.
 8. Dzielić się pozytywnymi doświadczeniami w pracy z uczniami, upowszechniać tzw. dobre praktyki w ramach pracy zespołów samokształceniowych.
 9. Szczegółowo informować uczniów o celach lekcji i stosować pozytywne podsumowanie każdej lekcji.
 10. Kontynuować bardzo dobrą współpracę nauczycieli z rodzicami, psychologiem, pedagogiem oraz instytucjami wspierającymi pracę szkoły.
 11. Nadal promować sukcesy uczniów na stronie internetowej szkoły, na zebraniach z rodzicami, apelach podsumowujących działalność pozalekcyjna, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 12. Podejmować starania o nagrody i stypendia na szczeblu miasta, powiatu i województwa dla uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce.
 13. Angażować uczniów w działalność na rzecz klasy i szkoły poprzez aktywny udział w zadaniach Parlamentu Uczniowskiego, Młodzieżowej Rady Miasta, wolontariatu.
 14. W ramach spotkań zespołów samokształceniowych wypracować skuteczny sposób motywowania uczniów do przygotowania się do sprawdzianów w pierwszym terminie.

 


SPRAWOZDANIE

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZAKRESIE WYMAGANIA 1.2

„Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”

w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce w roku szkolnym 2017 / 2018

 

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce przeprowadzono ewaluację wewnętrzną w zakresie wymagania 1.2 „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. oraz planem pracy szkoły.

Przedmiotem ewaluacji był przebieg pracy dydaktycznej dotyczącej wdrożenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego klas I, IV i VII.

Badanie miało na celu monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I, IV i VII.

Zastosowano następujące narzędzia badawcze: analizę dokumentacji przebiegu procesu nauczania, obserwację, analizę wyników klasyfikacji śródrocznej i osiągnięć uczniów, wywiad.

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2018 r. Zespół ewaluacyjny opracował wyniki w czerwcu 2018 r. i zapoznał z nimi radę pedagogiczna 28 sierpnia 2018 r. Ponadto szczegółowej analizy wyników ewaluacji dokonano w ramach pracy zespołów samokształceniowych.

Na podstawie:

 • dokumentacji przebiegu nauczania klas I, IV, VII,
  • zapisy w e-dzienniku,
  • protokoły klasyfikacyjne klas I, IV, VII
 • wyników klasyfikacji śródrocznej,  
 • arkuszy obserwacji zajęć,
 • zestawień osiągnięć uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach,
 • sprawozdań zespołów samokształceniowych nauczycieli,
 • wywiadów z nauczycielami

zespół ewaluacyjny sprecyzował mocne i słabe strony szkoły w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I, IV i VII oraz rekomendacje na rok szkolny 2018/2019.

MOCNE STRONY SZKOŁY:

 • Baza dydaktyczna zapewnia właściwą realizację podstawy programowej w klasach I i IV.
 • Powstała druga pracownia informatyczna z dostępem do Internetu.
 • Utworzono nową klasopracownię 36.
 • Wzbogacono klasopracownię 45 i 36 o tablice multimedialne, klasopracownię 8 o projektor, klasopracownię 29 o telewizor i projektor, klasopracownię 31 o tablice chemiczne i fizyczne.
 • Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach dotyczących zmian i wdrażania nowej podstawy programowej.
 • Nauczyciele uwzględnili w swoich planach dydaktycznych cele i treści zawarte w nowej podstawie programowej w klasach I, IV i VII.
 • Dokumentacja nauczania, a w szczególności zapisy w e-dzienniku, arkusze obserwacji lekcji, protokoły klasyfikacyjne, potwierdzają realizację programów nauczania i planów pracy nauczycieli.
 • Uczniowie systematycznie nabywali wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową.
 • Właściwą realizację podstawy programowej zapewniły:

ü różnorodne metody pracy na lekcji, w tym metody aktywizujące uczniów,

ü bogactwo środków dydaktycznych,

ü wykorzystanie środków multimedialnych,

ü utrzymanie dyscypliny na lekcji,

ü stosowanie pozytywnych wzmocnień wobec uczniów,

ü stosowanie właściwych zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

ü systematyczne ocenianie nabytych przez uczniów wiadomości i umiejętności zgodnie z WSO.

 • Uczniowie osiągnęli wysokie wyniki w nauce:

ü 100% promocja do klasy programowo wyższej,

ü 123 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem (42% uczniów klas IV – VII),

ü 23 uczniów osiągnęło średnią ocen 5,5 lub wyższą,

ü 82 uczniów z klas I – III wyróżnia się w nauce (42% uczniów klas I – III),

ü Wysokie średnie ocen klas:

VI s – 4,9;

V s – 4,8

IV s – 4,8

ü Średnia ocen w szkole: 4,4

ü W klasyfikacji końcoworocznej nauczyciele wystawili 628 ocen celujących.

 • Nauczyciele umiejętnie motywowali uczniów do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności poprzez udział w konkursach i zawodach sportowych:

 

ZASIĘG KONKURSU/ ETAP LICZBA
międzynarodowy 1
ogólnopolski 26
wojewódzki 8
powiatowy 22
miejsko-gminny 4
miejski 10
szkolny 25
ŁĄCZNIE 96

 

 • Nauczyciele stworzyli uczniom możliwość sprawdzenia umiejętności w rywalizacji z rówieśnikami, zorganizowali i przeprowadzili następujące konkursy:
RODZAJ KONKURSU LICZBA
polonistyczny 8
recytatorski 7
matematyczny 10
językowy (j. angielski i j. niemiecki) 13 i 2
przyrodniczy 5
historyczny 3
informatyczny 4
plastyczny 18
biologiczny 1
fizyczny 2
chemiczny 1
wokalny 10
teatralny 1
kaligraficzny 1
savoir-vivre 1
zawody sportowe 38

 

 • Uczniowie chętnie i licznie sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych (90%)
 • Uczniowie osiągnęli wysokie lokaty w konkursach i zawodach sportowych:

ü 3 LAUREATÓW i FINALISTA ogólnopolskiego konkursu matematycznego Liga Matematyczna oraz 3 WYRÓŻNIENIA W Alfiku,

ü 4 LAUREATÓW ogólnopolskich konkursów języka angielskiego MEMORY MASTER, THE BAY KID, FOX, UNDERSTAND, „Orzeł Języka Angielskiego” oraz 6 WYRÓŻNIEŃ,

ü LAUREAT ogólnopolskiego konkursu historycznego „Krąg” oraz 6 WYRÓŻNIEŃ,

ü 3 LAUREATÓW ogólnopolskich konkursów przyrodniczych Panda i „Nasza Ziemia – tajemnice karbońskich lasów” i WYRÓŻNIENIE

ü 3 LAUREATÓW ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Moje uzdrowisko”,

ü LAUREAT ogólnopolskiego międzyświetlicowego konkursu „Wiosna kwiaty rozdaje” i WYRÓŻNIENIE,

ü LAUREAT ogólnopolskiego festiwalu twórczości patriotycznej,

ü NAGRODA za bardzo dobry wynik i 12 WYRÓŻNIEŃ w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny,

ü WYRÓŻNIENIE w ogólnopolskim konkursie plastyczno-fotograficznym „Wędrowne ptaki wodno – błotne Pobrzeża Słowińskiego”,

ü IV MIEJSCE w XXII Ogólnopolskim Biegu Niepodległości w Borzytuchomiu,

ü XVII Ogólnopolski Bieg „Powitanie Zimy” - IV miejsce wśród klas III, IV miejsce wśród klas V, IV miejsce wśród klas VII,

ü Cyfrowobezpieczni - 13 miejsce szkoły w klasyfikacji ogólnej, 8 miejsce wśród szkół podstawowych,

ü LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Święta się zbliżają, dzieci wierszem o nich opowiadają”,

ü LAUREAT Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego „Śpiewajmy kolędy”,

ü WYRÓŻNIENIE w XXXV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Polskiej,

ü Wojewódzkie Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej - 33 miejsce na 442 szkoły dzięki następującym sukcesom:

 • 6 miejsce - tenis stołowy dziewcząt,
 • 9 MIEJSCE – czwórbój LA chłopców,
 • 12 miejsce - sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców
 • 13 miejsce w indywidualnych biegach przełajowych – B. Król,
 • I MIEJSCE – tenis stołowy dziewcząt w PÓŁFINALE WOJEWÓDZKIM,
 • II MIEJSCE w półfinale w szachach,
 • II MIEJSCE w półfinale minikoszykówki chłopców,

ü 2 LAUREATÓW Powiatowego Konkursu Ortograficznego Klas III,

ü II MIEJSCE w powiatowym konkursie o Morzu Bałtyckim,

ü II miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Uczniów Klas I-III Szkoły Podstawowej „Maluchy recytują”,

ü 7 LAUREATÓW powiatowych konkursów wokalnych „Idzie wiosna”, „Festiwal piosenki dla najmłodszych”, „Bursztynowe nuty poezji”, Polskiej Poezji i Pieśni Patriotycznej, Angielskiej Piosenki Walentynkowej,

ü 5 LAUREATÓW powiatowych konkursów plastycznych „Powiat słupski w mojej wyobraźni”, „Polska rodziną silna”, Powiatowy Konkurs Plastyczny Uczniów Klas I-III Szkoły Podstawowej - wiersze W. Chotomskiej oraz 4 WYRÓŻNIENIA,

ü tytuł MISTRZA POWIATU w klasyfikacji generalnej Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży – dzięki następującym sukcesom:

 • II MIEJSCE w punktacji generalnej chłopców Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży,
 • I MIEJSCE szkoły w minikoszykówce chłopców,
 • I MIEJSCE - sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców,
 • II i III MIEJSCE w indywidualnych biegach przełajowych chłopców,
 • I MIEJSCE szkoły w szachach drużynowych,
 • I MIEJSCE – tenis stołowy dziewcząt,
 • I MIEJSCE – drużynowe biegi przełajowe chłopców,
 • I MIEJSCE – czwórbój lekkoatletyczny chłopców,
 • II MIEJSCE w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt,
 • II MIEJSCE– indywidualne wyniki dziewcząt w czwórboju LA,
 • II MIEJSCE– indywidualne wyniki chłopców w czwórboju LA,
 • II MIEJSCE w biegu na 100 m,
 • III MIEJSCE w skoku wzwyż,

ü II MIEJSCE – piłka nożna chłopców r. 2006 w powiatowym turnieju „Tymbark z podwórka na stadion”.

 • Osiągnięcia edukacyjne uczniów potwierdzają właściwą realizację podstawy programowej oraz zaangażowanie kadry pedagogicznej w proces dydaktyczny.
 • Nauczyciele, realizując podstawę programową kształcenia ogólnego, współpracują z rodzicami, pedagogiem, psychologiem oraz licznymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły (Biblioteka Miejska, Dom Kultury, Teatr Nowy, Teatr Tęcza, Teatr Muzyczny, Kino Delfin, Akademia Pomorska, Słowiński Park Narodowy, Nadleśnictwo Ustka, stowarzyszenie Flandria, ZGK, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, wydawnictwa edukacyjne, Policja, Straż Graniczna).
 • W szkole dokonuje się analizy osiągnięć uczniów przez nauczycieli przedmiotu, w ramach pracy zespołów samokształceniowych nauczycieli, podczas rady klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej oraz w ramach pracy zespołu do spraw ewaluacji.
 • W szkole formułowane są wnioski z analizy osiągnięć uczniów przez dyrektora szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego, przez wychowawców klas sporządzających protokoły klasyfikacyjne zespołów klasowych, przez zespoły samokształceniowe nauczycieli oraz przez zespół do spraw ewaluacji.
 • W szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczniów, które są uwzględniane w planie pracy szkoły na nowy rok szkolny, w planach dydaktycznych nauczycieli oraz planach pracy zespołów samokształceniowych.
 • W szkole promuje się osiągnięcia uczniów:

ü na bieżąco na stronie internetowej szkoły,

ü 2 razy w roku na apelach podsumowujących konkursy i zawody sportowe,

ü na zebraniach z rodzicami,

ü podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

SŁABE STRONY SZKOŁY:

 • Niepełne wyposażenie pracowni chemicznej i fizycznej.
 • Nie wszyscy nauczyciele w wystarczającym stopniu indywidualizują proces edukacyjny, dostosowując go do możliwości uczniów.
 • Niektórzy nauczyciele niewystarczająco informują uczniów o celach lekcji oraz na zakończenie zajęć nie podsumowują ich pozytywnie, co wpływa na mniejszą motywację uczniów do zaangażowania w lekcje.

REKOMENDACJE:

 1. Doposażyć pracownię 31 w sprzęt niezbędny do właściwej realizacji podstawy programowej z chemii i fizyki.
 2. Wspierać nauczycieli w indywidualizacji procesu nauczania poprzez organizację szkoleń, warsztatów, spotkań z psychologiem, pedagogiem szkolnym.
 3. Rozpoznawać potencjalne możliwości i indywidualne potrzeby uczniów.
 4. W jeszcze większym stopniu wykorzystywać na lekcjach TIK.
 5. W pracy dydaktycznej stosować metody aktywizujące uczniów.
 6. Szczegółowo informować uczniów o celach lekcji.
 7. Stosować pozytywne podsumowanie każdej lekcji.
 8. W dalszym ciągu motywować uczniów do systematycznej pracy, rozwijania zainteresowań i zdolności, udziału w konkursach i zawodach sportowych.
 9. Dzielić się wiedzą i doświadczeniem na temat wdrażania nowej podstawy programowej w ramach pracy zespołów samokształceniowych.
 10. Nadal monitorować wdrażanie nowej podstawy programowej w klasach I, II, IV, V, VII i VIII.
 11. Sygnalizować ewentualne trudności związane z prawidłową realizacją podstawy programowej na danym etapie kształcenia.
 12. Zorganizować zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w zdobywaniu wiedzy.
 13. Nadal stwarzać uczniom możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności poprzez rywalizację w konkursach i zawodach sportowych.
 14. Kontynuować współpracę nauczycieli z rodzicami, psychologiem, pedagogiem oraz instytucjami wspierającymi pracę szkoły.
 15. Nadal promować sukcesy uczniów na stronie internetowej szkoły, na zebraniach z rodzicami, apelach podsumowujących działalność pozalekcyjna, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 


SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZAKRESIE WYMAGANIA 2.5

„KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW”

w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce w roku szkolnym 2016/2017

 

W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce przeprowadzono ewaluację wewnętrzną w zakresie wymagania 2.5 Kształtuje się postawy uczniów zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. oraz planem pracy szkoły.

Przedmiotem ewaluacji był przebieg pracy wychowawczej i opiekuńczej w zakresie kształtowania postaw uczniów. Badanie miało na celu upowszechnianie wśród uczniów i rodziców działań szkoły służących kształtowaniu właściwych postaw, ocenę skuteczności działań wychowawczych w zakresie respektowania pożądanych norm i zasad społecznych, sprawdzenie działań wychowawczych podejmowanych w szkole z oczekiwaniami i potrzebami uczniów, zebranie informacji, w jakim stopniu uczniowie uczestniczą we współtworzeniu i modyfikowaniu działań wychowawczych wpływających na kształt pożądanych postaw uczniów.

Zastosowano następujące narzędzia badawcze: analizę dokumentacji szkolnej, obserwację zachowań uczniów, ankiety skierowane do uczniów, rodziców i wychowawców.

Badanie zostało przeprowadzone w maju 2017 r. Ankietowani byli rodzice (147) i uczniowie klas III, IV i V (136) oraz wychowawcy klas (20). Zespół ewaluacyjny opracował wyniki w czerwcu 2017 r. i zapoznał z nimi radę pedagogiczna 29 sierpnia 2017 r. Ponadto szczegółowej analizy wyników ewaluacji dokonano w ramach pracy zespołów samokształceniowych wychowawców i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Na podstawie ankiet, dokumentacji szkolnej oraz obserwacji zachowań uczniów zespół ewaluacyjny sprecyzował mocne i słabe strony szkoły w zakresie kształtowania postaw uczniów oraz rekomendacje na rok szkolny 2017/2018.

MOCNE STRONY SZKOŁY:

 • Rodzice są partnerami w szkole, aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, wspierają wychowawców w pracy nad kształtowaniem postaw uczniów.
 • Rodzice są systematycznie, stosownie do sytuacji, informowani o zachowaniu dzieci (98%).
 • Rodzice zostali zapoznani przez wychowawców z planem pracy wychowawczej (100%) i mają możliwość zgłoszenia swoich propozycji do planu pracy wychowawcy klasowego (92%).
 • Postawy dzieci promowane przez szkołę są zgodne z oczekiwaniami wychowawczymi rodziców (99%).
 • Według rodziców szkoła zauważa problemy wychowawcze uczniów (91%)
 • Działania wychowawcze podejmowane przez szkołę są spójne (95%). Rodzice wspierają starania nauczycieli (100%).
 • Nauczyciele, pedagog, psycholog na bieżąco rozwiązują problemy wychowawcze uczniów, kształtują wzorce pozytywnych zachowań. (85%)
 • Nauczyciele, kształtując postawy uczniów, współpracują z rodzicami, pedagogiem, psychologiem oraz licznymi instytucjami.
 • Tematyka dotycząca właściwych postaw uczniów jest poruszana systematycznie podczas lekcji i zajęć dodatkowych przez wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa i pozostałych pracowników szkoły (90%).
 • Nauczyciele na bieżąco dokonują diagnozy zachowań uczniów i w razie potrzeby modyfikują podejmowane działania wychowawcze (100%).
 • Nauczyciele, na podstawie diagnozy potrzeb dzieci, podejmują wiele działań upowszechniających właściwe postawy uczniów, np.:
  • Apele upamiętniające ważne rocznice, święta narodowe, uroczystości szkolne, klasowe
  • Konkursy, zawody sportowe
  • Akcje profilaktyczne, charytatywne, ekologiczne,
  • Programy unijne, profilaktyczne,
  • Wycieczki, rajdy, wyjścia do kina, teatru, muzeum
  • Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności i zainteresowania oraz wyrównujące szanse edukacyjne uczniów
  • Działalność Parlamentu Uczniowskiego
  • Współpraca z pedagogiem, psychologiem, instytucjami wspierającymi rozwój dziecka
  • Pogadanki na temat właściwego zachowania.
 • Uczniowie wiedzą, jakich postaw oczekuje się od nich w szkole (100%), zgadzają się z nimi (98%) i starają się je wdrażać (95%).
 • Uczniowie są traktowani podmiotowo, mają wpływ na różne działania wychowawcze podejmowane przez szkołę (80%).
 • Bardzo liczny udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych (około 85%) to efekt ich zaangażowania i rzetelnej pracy nauczycieli, umiejętnie motywujących uczniów do podejmowania dodatkowych wyzwań.
 • Dużą grupę uczniów cechuje systematyczność w nauce (80%) chęć rozwijania swoich zdolności i zainteresowań (80%), aktywny udział w życiu szkoły (82%), co przekłada się na wysokie wyniki nauczania – 54% uczniów klas IV – VI uzyskało promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej, 41% uczniów klas I – III wyróżnia się w nauce i zachowaniu.
 • Uczniowie potrafią dostrzec swoje mocne i słabe strony, wyciągają wnioski ze swojego zachowania.

Są koleżeńscy, pomocni, lubią swoich rówieśników (87%).

 

SŁABE STRONY SZKOŁY:

 • W opinii uczniów (32%) szkoła nie zawsze zauważa ich problemy, jednak nie precyzują, czego one dotyczą.
 • Część uczniów nie bierze udziału w tworzeniu kontraktu klasowego (32%).
 • Wśród uczniów zdarzają się zachowania agresywne, jest to głównie agresja słowna (54%) oraz popychanie (15%) i bójki (11%).
 • Według nauczycieli nieliczna grupa rodziców nie stosuje konsekwentnie wypracowanych wspólnie ze szkołą zasad postępowania z dzieckiem.

 

REKOMENDACJE:

 1. Kontynuować spójną pracę wychowawczą nauczycieli, rodziców, pozostałych pracowników szkoły oraz instytucji wspierających rozwój dziecka.
 2. W dalszym ciągu motywować uczniów do systematycznej pracy, rozwijania zainteresowań i zdolności, udziału w konkursach i zawodach sportowych.
 3. Nadal promować sukcesy uczniów na stronie internetowej szkoły, na zebraniach z rodzicami, apelach podsumowujących działalność pozalekcyjna, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 4. Pedagog szkolny wspólnie z wychowawcami omówi w klasach wyniki ankiety dla ucznia.
 5. Wszyscy wychowawcy klas wspólnie z uczniami stworzą kontrakty klasowe.
 6. Wychowawcy klas w planach pracy wychowawcy klasowego uwzględnią działania zmierzające do niwelowania zjawiska agresji słownej wśród uczniów i będą je realizować we współpracy z pedagogiem, psychologiem oraz pozostałymi nauczycielami i pracownikami szkoły, a także rodzicami uczniów.